Skip to end of metadata
Go to start of metadata

汇聚知识,助力医疗人工智能


本月热榜:   疾病知识图谱     药品知识图谱    2022年"汇知"医学知识图谱发布计划HiTA知识服务平台       hita.omaha.org.cn                                                    联系我们      Tel: (86) 0571 88983625      E-mail: hita@omaha.org.cn

  • No labels